Tải file | Thông tư liên tịch

Mon04222019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Văn bản pháp quy Thông tư liên tịch
Thông tư liên tịch

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon Văn bản số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMThot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 327
Văn bản số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT: Hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
file icon Văn bản số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMThot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 353
Văn bản số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT: Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước
file icon Văn bản số 11/1997/TTLT-NN-CNhot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 333
Văn bản số 11/1997/TTLT-NN-CN: Về việc hướng dẫn việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất
Văn bản số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT: Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015
file icon Văn bản số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNVhot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 325
Văn bản số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
file icon Văn bản số 03/1999/TTLT/BXD-BVGChot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 326
Văn bản số 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP: Về việc hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thông
file icon Văn bản số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMThot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 340
Văn bản số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT: Thông tư liên tịch Hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
file icon Văn bản số 02/2008/TTLT-BTNMT-BNVhot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 326
Văn bản số 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV: Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp thuộc ngành tài nguyên và môi trường
file icon Văn bản số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMThot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 341
Văn bản số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT: Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg