Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Thái Bình

Mon04222019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Thông tin tài nguyên nước Thông tin TNN Số liệu dự báo TNN Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Thái Bình

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Thái Bình

 • PDF

THÔNG BÁO

SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Tỉnh Thái Bình

I. Mạng lưới quan trắc

1. Giới thiệu mạng lưới

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 9 điểm với 13 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

- Tầng chứa nước Holocen (qh) có 9 công trình.

- Tầng chứa nước Pleistocen (qp) có 3 công trình.

- Điểm quan trắc nước mặt (nước biển) có 1 công trình.

Các điểm quan trắc này được bố trí thành một tuyến theo phương Tây Bắc – Đông Nam, cắt qua Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ, gồm các điểm quan trắc nước dưới đất: Q.159, Q.158, Q.156, Q.155; các điểm quan trắc QT.XXVII-1, QT.XXVII-2,  QT.XXVII-3,  QT.XXVII-4 quan trắc ảnh hưởng tưới, ảnh hưởng triều  và điểm quan trắc nước biển B.1.

2. Bản đồ mạng lưới quan trắc

bdtb

Bảng 1. Danh sách các công trình quan trắc

slqttb

Ghi chú: TCN: tầng chứa nước; MN: mực nước; T0: nhiệt độ nước; TPHH: thành phần hóa học nước

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg