Các phòng chức năng

Sat11252017

Last update03:59:07 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng

Phòng Phân tích Thí nghiệm

 • PDF

PTTNVị trí và chức năng: Phòng Phân tích thí nghiệm là tổ chức chuyên môn kỹ thuật trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng giúp Liên đoàn trưởng xây dựng, thực hiện, kiểm tra, giám sát các quy trình, quy phạm trong công  tác lấy, bảo quản, phân tích và đánh giá chất lượng các loại mẫu nước và môi trường.

Văn phòng

 • PDF
VPVị trí và chức năng: Văn phòng là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng thực hiện công tác tổng hợp, hành chính - quản trị, văn thư - lưu trữ, tuyên truyền, thi đua khen thưởng; tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo và cải cách hành chính của Liên đoàn.

Phòng kế hoạch

 • PDF
KHVị trí và chức năng: Phòng Kế hoạch là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu  giúp Liên đoàn trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg