Phòng Quy hoạch tài nguyên nước

Sun06162019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Phòng Quy hoạch tài nguyên nước

Phòng Quy hoạch tài nguyên nước

 • PDF

 Anh the Quyen

Phó Trưởng phòng Phụ trách:
Ths. Phạm Bá Quyền
 DĐ: 0985.798.390
Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phong QHTNN 1

Tập thể phòng Quy hoạch tài nguyên nước.

 

Tổng số CBCNVC Phòng:                                                                   05 người

 Trong đó trình độ:                  Thạc sỹ:                                            04 người
                                                  Đại học:                                            01 người
Phó trưởng phòng Phụ trách:  Thạc sỹ Phạm Bá Quyền
                                      

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC

I. Vị trí chức năng

Phòng Quy hoạch tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước theo phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

2. Chủ trì đề xuất và xây dựng các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ về quy hoạch tài nguyên nước.

3. Chủ trì tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc lập quy hoạch tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện; trình Liên đoàn trưởng các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước.

4. Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết, hồ sơ sản phẩm các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về công tác lập quy hoạch tài nguyên nước; tổ chức xây dựng hệ thống dữ liệu về quy hoạch tài nguyên nước theo chức năng của Liên đoàn.

5. Thường trực Hội đồng nghiệm thu các đề án, dự án, đề tài về lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện và tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, đề tài khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.

6. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về lập quy hoạch tài nguyên nước cho các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

7. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về quy hoạch tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

8. Thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về quy hoạch tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

9. Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.

10. Phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về quy hoạch tài nguyên nước và các đề án, dự án khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Quy hoạch tài nguyên nước có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của phòng.

b) Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Nhân viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo phòng phân công.


Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg