Phòng quy hoạch tài nguyên nước

Fri11172017

Last update07:50:59 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Phòng quy hoạch tài nguyên nước

Phòng quy hoạch tài nguyên nước

 • PDF

 mrthuan

Trưởng phòng:
Ths. Luyện Đức Thuận
 DĐ:0944.069.616 
Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

QH

Tập thể phòng quy hoạch tài nguyên nước.

 

Tổng số CBCNVC Phòng:                                                                  06 người

 Trong đó trình độ:                  Thạc sỹ:                                             05 người
                                               Đại học:                                             01 người
Trưởng phòng:                       Thạc sỹ Luyện Đức Thuận
Phó trưởng phòng:                 Thạc sỹ Phạm Bá Quyền
                                      

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC

I. Vị trí chức năng

Phòng Quy hoạch tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng tổ chức thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước theo phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

2. Chủ trì đề xuất và xây dựng các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ về lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước.

3. Chủ trì tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các nội dung lập quy hoạch tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện; Kiến nghị các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình lập quy hoạch tài nguyên nước.

4. Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết, hồ sơ sản phẩm các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về công tác lập quy hoạch tài nguyên nước.

5. Phối hợp, tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, đề tài về lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện và tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, đề tài khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.

6. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về quy hoạch tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

7. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về quy hoạch tài nguyên nước cho các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

 8. Thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về quy hoạch tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

9. Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Quy hoạch tài nguyên nước có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của phòng

Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo phòng phân công.


Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg