Phòng quan trắc tài nguyên nước

Fri11172017

Last update07:50:59 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Phòng quan trắc tài nguyên nước

Phòng quan trắc tài nguyên nước

 • PDF
  DoHungSon
Trưởng phỏng:
ThS. Đỗ Hùng Sơn 
DĐ: 0982.783.266
Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

QT

Tập thể phòng quan trắc tài nguyên nước

 

Tổng số CBCNVC Phòng:                                                                06 người

Trong đó trình độ:                 Thạc sỹ:                                             02 người

                                             Đại học:                                             04 người

Trưởng phòng: Thạc sỹ Đỗ Hùng Sơn

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC

I. Vị trí và chức năng 

Phòng Quan trắc tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng quản lý hệ thống các công trình quan trắc quốc gia và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc thường xuyên về lĩnh vực tài nguyên nước theo phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch vận hành các mạng quan trắc; đề xuất kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các công trình quan trắc; đề xuất đầu tư xây dựng các công trình quan trắc bổ sung, các mạng quan trắc mới;

2. Tổ chức việc quản lý các công trình quan trắc, giám sát quy trình thu thập dữ liệu quan trắc; lấy, gửi mẫu phân tích chất lượng nước và đánh giá biến động theo thời gian tại các công trình quan trắc;

3. Chủ trì việc rà soát dữ liệu, cập nhật dữ liệu quan trắc, lưu trữ dữ liệu quan trắc và giao nộp dữ liệu quan trắc theo sự chỉ đạo của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia;

4. Đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học-công nghệ về nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước;

5. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về chuyên môn, kỹ thuật và nội dung thực hiện nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện; Kiến nghị các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước;

6. Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo thực hiện nhiệm vụ quan trắc hàng năm, hồ sơ sản phẩm các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài khoa học về công tác quan trắc tài nguyên nước;

7. Phối hợp, tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, đề tài về lĩnh vực quan trắc tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện và tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, đề tài khác theo phân công của Liên đoàn trưởng;

8.Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm quan trắc và dự báo tài nguyên nước về nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng

9.  Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về quy trình quan trắc tài nguyên nước đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn;

10. Tham gia các chương trình, đề tài nghiên cứu, dự án, giải pháp khoa học công nghệ; ứng dụng tiến bộ khoa học trong quan trắc, dự báo tài nguyên nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

11. Quản lý sử dụng hiệu quả các thiết bị máy móc lưu trữ dữ liệu quan trắc, hệ thống truyền báo tự động về văn phòng, các thiết bị lấy mẫu, các máy đo nhanh các chỉ tiêu ngoài hiện trường;

12. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ do Liên đoàn ký với các cơ quan, tổ chức và cá nhân về quan trắc, dự báo tài nguyên nước và các dịch vụ khác có liên quan đến tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1.  Lãnh đạo Phòng Quan trắc tài nguyên nước có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. 

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Phòng. 

Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Phòng phân công.


Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg