Phòng điều tra tài nguyên nước mặt

Fri11172017

Last update07:50:59 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Phòng điều tra tài nguyên nước mặt

Phòng điều tra tài nguyên nước mặt

 • PDF

 

Ch.Thuong 4

Phó trưởng phòng:
KS. Phạm Thị Thường 
DĐ: 0966.891.012
Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

NM

Tập thể phòng điều tra tài nguyên nước mặt

 

Tổng số CBCNVC Phòng:                                                                  04 người

Trong đó trình độ:                  Thạc sỹ:                                              01 người

                                               Đại học:                                             03 người

Phó trưởng phòng:                Kỹ sư Phạm Thị Thường

 

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT

I. Vị trí và chức năng

Phòng Điều tra tài nguyên nước mặt là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu  giúp Liên đoàn trưởng tổ chức thực hiện công tác điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực  điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt.

2. Chủ trì đề xuất và xây dựng các đề án, dự án, nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ về lĩnh vực điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt.

3. Chủ trì tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các nội dung điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt do các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện; Kiến nghị các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt.

4. Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết, hồ sơ sản phẩm các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài khoa học về công tác điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt.

5. Phối hợp, tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, đề tài về lĩnh vực điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt do các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện và tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, đề tài khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.

6. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt theo phân công của Liên đoàn trưởng.

7. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

8. Thực hiện điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt theo phân công của Liên đoàn trưởng.

9. Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Điều tra tài nguyên nước mặt có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Phòng phân công.


Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg