Phòng Phân tích Thí nghiệm

Sun06162019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Phòng Phân tích Thí nghiệm

Phòng Phân tích Thí nghiệm

 • PDF

aquang

 

Trưởng phòng:

ThS. Phạm Văn Quảng

DĐ: 0912.477.998

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PTTN

Tập thể Phòng Phân tích thí nghiệm

 

Tổng số CBCNVC Phòng:                                                              05 người

Trong đó trình độ:                Thạc sỹ:                                          02 người

                                               Đại học:                                          03 người

Trưởng phòng:                     Thạc sỹ Phạm Văn Quảng

Phó Trưởng phòng:              Thạc sỹ Trần Quang Trung

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

I. Vị trí chức năng

Phòng Phân tích thí nghiệm là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng giúp Liên đoàn trưởng xây dựng, thực hiện, kiểm tra, giám sát các quy trình, quy phạm trong công tác lấy, bảo quản, phân tích và đánh giá chất lượng các loại mẫu nước và môi trường trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì phân tích các loại mẫu nước và môi trường. Thực hiện các phép thử nghiệm và hiệu chuẩn Liên phòng theo danh mục được cấp phép.

2. Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong việc lấy, bảo quản, phân tích, đánh giá chất lượng các loại mẫu nước và môi trường ở trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm trình Liên đoàn trưởng xem xét phê duyệt.      

3. Hướng dẫn thực hiện việc lấy, bảo quản và vận chuyển các loại mẫu nước và môi trường. Thực hiện việc đánh giá chất lượng các loại mẫu nước và môi trường theo tiêu chuẩn hiện hành.

4. Phối hợp cùng các Phòng chức năng Liên đoàn xây dựng các văn bản về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ trong lĩnh vực phân tích mẫu nước và môi trường.

5. Tham gia Hội đồng nghiệm thu của Liên đoàn trong lĩnh vực được giao theo sự phân công của Liên đoàn trưởng.

6. Tham gia hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước  lĩnh vực phân tích thí nghiệm theo sự phân công của Liên đoàn trưởng.

7. Quản lý, lưu giữ các kết quả phân tích, các văn bản pháp quy, các quy trình, quy phạm, các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế liên quan đến công tác lấy, bảo quản, phân tích và đánh giá chất lượng các loại mẫu nước và môi trường.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định đối với các trang thiết bị, máy móc, dụng cụ thí nghiệm, vật tư, vật liệu được giao. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu của Liên đoàn trưởng.

 9. Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, kết quả trong việc phân tích, đánh giá để cải thiện chất lượng nước và môi trường. Tiếp thu các thành tựu mới về khoa học công nghệ trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm để đề xuất áp dụng thực hiện thống nhất trong toàn Liên đoàn.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Liên đoàn trưởng.

III. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Phòng Phân tích thí nghiệm có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của phòng.

b) Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Nhân viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo phòng phân công.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg