Phòng điều tra tài nguyên nước dưới đất

Fri11172017

Last update07:50:59 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Phòng điều tra tài nguyên nước dưới đất

Phòng điều tra tài nguyên nước dưới đất

 • PDF

Anh chu cong1

Trưởng phòng:
KS. Phạm Văn Công
DĐ: 0934.415.872
Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

NDD

Tập thể Phòng Điều tra tài nguyên nước dưới đất 

 

Tổng số CBCNVC Phòng:                                                               09 người

Trong đó trình độ:                 Thạc sỹ:                                             05 người

                                             Đại học:                                             04 người

Trưởng phòng:                      Kỹ sư Phạm Văn Công

Phó trưởng phòng:               Thạc sỹ Tống Thanh Tùng

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Vị trí và chức năng 

Phòng Điều tra tài nguyên nước dưới đất là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng tổ chức thực hiện công tác điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch năm năm, hàng năm về lĩnh vực  điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất theo phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

2. Chủ trì đề xuất và xây dựng các đề án, dự án, nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ về lĩnh vực điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

3. Chủ trì tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các nội dung điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện; Kiến nghị các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

4. Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết, hồ sơ sản phẩm các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài khoa học về công tác điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

5. Phối hợp, tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, đề tài về lĩnh vực điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện và tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, đề tài khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.

6. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất theo phân công của Liên đoàn trưởng.

7. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

8. Thực hiện điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ về điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất theo phân công của Liên đoàn trưởng.

9. Thực hiện các đề án, dự án điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng, địa chất công trình và tai biến địa chất theo phân công của Liên đoàn trưởng.

10. Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

11. Quản lý và lưu giữ hồ sơ sản phẩm các đề án, dự án, đề tài khoa học công nghệ, các văn bản pháp lý, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan.

12. Thực hiện các nhiệm khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Điều tra tài nguyên nước dưới đất có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vục công tác được phân công.

2. Các chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Phòng phân công.


Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg