Phòng Điều tra tài nguyên nước

Sun06162019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Phòng Điều tra tài nguyên nước

Phòng Điều tra tài nguyên nước

 • PDF

MrCong

Trưởng phòng:
KS. Phạm Văn Công
DĐ: 0934.415.872
Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phong DTTNN

Tập thể Phòng Điều tra tài nguyên nước

 

Tổng số CBCNVC Phòng:                                                               12 người

Trong đó trình độ:              Thạc sỹ:                                             07 người

                                             Đại học:                                             05 người

Trưởng phòng:                   Kỹ sư Phạm Văn Công

Phó trưởng phòng:            Thạc sỹ Tống Thanh Tùng

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Vị trí và chức năng 

Phòng Điều tra tài nguyên nước dưới đất là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng tổ chức thực hiện công tác điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch và các biện pháp thực hiện  điều tra, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước theo chức năng của Liên đoàn.

2. Đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước.

3. Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, các đề án, dự án điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện; trình Liên đoàn trưởng các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện các đề án, dự án.

4. Chủ trì xây dựng và xét duyệt nội dung chuyên môn báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết, hồ sơ sản phẩm các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài khoa học về công tác điều tra, đánh giá, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước.

5. Quản lý, giám sát quy trình thu thập dữ liệu, tổng hợp, đánh giá diễn biến tài nguyên nước theo thời gian.

6. Tham gia thực hiện điều tra, đánh giá, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; các đề án, dự án và các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về điều tra, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

7. Thực hiện các đề án, dự án điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng, địa chất công trình và tai biến địa chất theo phân công của Liên đoàn trưởng.

8. Tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ do Liên đoàn thực hiện theo phân công của Liên đoàn trưởng.

9. Quản lý và lưu giữ hồ sơ sản phẩm các đề án, dự án, đề tài khoa học công nghệ, các văn bản pháp lý, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan.

10. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về điều tra, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước cho các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

11. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả;tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước.

12. Tham gia thực hiện hợp tác quốc tế về điều tra, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

 

1. Lãnh đạo Phòng Điều tra tài nguyên nước có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

 

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của phòng.

 

b) Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

 

2. Nhân viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo phòng phân công.


Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg