Phòng kế hoạch

Fri11172017

Last update07:50:59 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Phòng kế hoạch

Phòng kế hoạch

 • PDF

0001

 Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Thanh Hương
DĐ: 043.7543.060
Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

KH

Tập thể phòng Kế hoạch

 

Tổng số CBCNVC của Phòng:                                                          06 người

Trong đó trình độ:                   Thạc sỹ:                                             01 người

                                               Đại học:                                             05 người

Trưởng phòng:                       Cử nhân Nguyễn Thị Thanh Hương

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH

I.Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu  giúp Liên đoàn trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Liên đoàn trưởng quản lý và điều hành công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn. Trực tiếp triển khai thực hiện các công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Liên đoàn.

2. Chủ trì xây dựng, trình Liên đoàn trưởng kế hoạch dài hạn, năm năm,hằng năm của Liên đoàn; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch.

3. Chủ trì xây dựng trình Liên đoàn trưởng phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước; Giao kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các đơn vị trực thuộc theo quyết định của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia;

4. Chủ trì tổng hợp danh mục mở mới nhiệm vụ hàng năm; tổng hợp hồ sơ liên quan của các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới, hoàn thành trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài khoa học công nghệ để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lập dự toán đối với các nhiệm vụ, đề án, dự án do Cơ quan Liên đoàn thực hiện.

6. Phối hợp với các phòng chức năng, chuyên môn, các đơn vị trực thuộc của Liên đoàn xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, thiết kế kỹ thuật, nội dung, khối lượng công việc, kế hoạch tiến độ các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài khoa học công nghệ...theo năm kế hoạch; Phối hợp tổ chức, kiểm tra giám sát thực hiện theo tiến độ.

7. Chủ trì tổ chức công tác nghiệm thu cấp cơ sở các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch được giao hằng năm. Chủ trì nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ do cơ quan Liên đoàn thực hiện.

8. Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ. đề án được giao; kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các đơn vị thuộc.

9. Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác kế hoạch,   thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn trình Liên đoàn trưởng ban hành;

 10. Chủ trì, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện việc lập, trình phê duyệt các chủ trương, dự án đầu tư, xây dựng cơ bản do Liên đoàn làm chủ đầu tư.

11. Phối hợp tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn thi công các công trình trong quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước thuộc phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

12. Chủ trì lĩnh vực kế hoạch thiết bị; Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc quản lý, sử dụng thiết bị theo quy định hiện hành. Phối hợp lập kế hoạch mua sắm, sữa chữa đề nghị thanh lý tài sản, thiết bị, vật tư.

13. Chủ trì, kiểm tra đôn đốc thực hiện việc tập huấn, học tập, cấp thẻ an toàn lao động và tổ chức thi nâng bậc công nhân trong Liên đoàn.

14. Chủ trì tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

15. Tham gia xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm thuộc lĩnh vực tài nguyên nước.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Kế hoạch có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Phòng phân công.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg