Phòng Tài chính - Kế Toán

Fri11172017

Last update07:50:59 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Phòng Tài chính - Kế Toán

Phòng Tài chính - Kế Toán

 • PDF

cbich

Trưởng phòng:
CN. Nguyễn Thị Bích
DĐ: 0983.664.827
Email:

TC KT

Tập thể phòng Tài chính - Kế toán

 

Tổng số CBCNVC của Phòng:                         06 người

Trong đó trình độ:                  Đại học:            06 người

Trưởng phòng:                       Cử nhân Nguyễn Thị Bích

Phó trưởng phòng:                Cử nhân Bùi Thị Bích Thủy

 

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

I. Vị trí và chức năng

Phòng Tài chính - Kế toán là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu, giúp Liên đoàn trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý về tài chính kế toán, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích các hoạt động kinh tế, kiểm soát tài chính kế toán tại Liên đoàn. Quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác do Liên đoàn huy động.

Báo cáo tình hình thực hiện khối lượng giá trị các bước đề án; dự án; đề tài và sản xuất khác định kỳ theo chế độ quy định.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, báo cáo tài chính kế toán.

2. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra việc chấp hành các chế độ chính sách và kỷ luật thu chi tài chính để hạn chế và tránh những sai sót trong việc sử dụng vốn và quản lý tài sản.

3. Giám sát kiểm tra lĩnh vực tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc.

4. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng Liên đoàn kiểm tra quyết toán tài chính năm các đơn vị trực thuộc.

5. Kiểm tra định kỳ về công tác kế toán, thực hiện chế độ chính sách, kỷ luật về thu chi tài chính, kế toán vốn và các loại tài sản khác trong toàn Liên đoàn nhằm thực hiện đúng các chế độ chính sách của Nhà nước đã quy định.

6. Tổ chức hạch toán theo chế độ kế toán; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán tài chính và các báo cáo khác của cơ quan Liên đoàn và toàn Liên đoàn hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật trình Liên đoàn trưởng; cấp trên kiểm tra, phê duyệt.

7. Lập hồ sơ vay vốn trung, ngắn hạn tại ngân hàng và huy động vốn từ các nguồn khác để phục vụ sản xuất.

8. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng vốn, tài sản, vật tư, nguyên vật liệu, các trang thiết bị, xác định các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận đối với các đơn vị trực thuộc và cơ quan Liên đoàn. Phối hợp với các phòng liên quan tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về định mức, quy chế khoán - trả lương, phân phối tiền lương, tiền thưởng.

9. Chủ trì việc thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, tham gia xét duyệt thanh lý tài sản cố định hàng năm; trả nợ vốn vay.

10. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu, chi; kiểm tra, giám sát việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, tài sản, theo dõi đối chiếu công nợ.

11. Phối hợp với các phòng chức năng trong việc nghiệm thu; tổ chức thực hiện quyết toán, thanh toán, thanh lý các hợp đồng giao thầu, nhận thầu đối với các đơn vị, cơ quan, tổ chức và hîp ®ång giao kho¸n đối với các tổ, cá nhân trong đơn vị.

12. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng Liên đoàn trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên đoàn theo chế độ quy định.

13. Lưu giữ các chứng từ, tài liệu, sổ sách thuộc lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ của phòng theo đúng chế độ quy định.

14. Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị, phòng chức năng làm công tác thống kê khối lượng, giá trị các bước đề án, dự án, đề tài…phục vụ ứng vốn theo tiến độ.

15. Báo cáo thống kê định kỳ các nhiệm vụ sản xuất từ nguồn ngân sách và sản xuất dịch vụ khác theo quy định. 

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phân công.

17. Đảm bảo tuân thủ theo quy định của Liên đoàn và pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện công việc.

18. Chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

19. Được tham gia ý kiến trong việc sắp xếp, đề bạt, kỷ luật cán bộ, nhân viên thuộc hệ và thuộc phòng quản lý.

20. Có quyền từ chối các khoản thu, chi không hợp lệ theo quy định của chế độ tài chính kế toán.

21. Được tham gia các phương án tổ chức, quy hoạch, kế hoạch sản xuất, quản lý của Liên đoàn.

22.Thực hiện các nhiệm khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế toán có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Phòng, Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vục công tác được phân công.

2. Các chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Phòng phân công.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg