Phòng Kế hoạch - Tài chính

Sun06162019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 • PDF

IMG 7499

Quyền Trưởng phòng:
CN. Nguyễn Thị Bích
DĐ: 0983.664.827
Email:

DSC 0062

Tập thể phòng Kế hoạch - Tài chính

 

Tổng số CBCNVC của Phòng:                        10 người

Trong đó trình độ:                  Đại học:          10 người

Quyền Trưởng phòng:                       Cử nhân Nguyễn Thị Bích

Phó Trưởng phòng:                           Cử nhân Nguyễn Thị Thanh Hương

 

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

I. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu, giúp Liên đoàn trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch - tài chính, kế toán trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Liên đoàn quản lý, điều hành công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và thống kê thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn. Thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Liên đoàn. Trực tiếp triển khai thực hiện các công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và thống kê thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Liên đoàn

2. Công tác kế hoạch:

a) Chủ trì xây dựng, trình Liên đoàn trưởng kế hoạch năm năm và hàng năm của Liên đoàn; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện;

b) Trình Liên đoàn trưởng phương án giao kế hoạch và chi ngân sách Nhà nước hàng năm cho các đơn vị trực thuộc;

c) Chủ trì xây dựng tổng hợp danh mục nhiệm vụ mở mới hàng năm; tổng hợp hồ sơ liên quan của các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới, hoàn thành trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Lập dự toán kinh phí các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài khoa học công nghệ để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lập dự toán đối với các nhiệm vụ, đề án, dự án do cơ quan Liên đoàn thực hiện;

đ) Chủ trì công tác an toàn lao động; xây dựng trình Liên đoàn kế hoạch mua sắm, sửa chữa, quản lý tài sản, thiết bị toàn Liên đoàn;

e) Phối hợp với các phòng chức năng của Liên đoàn thẩm định mục tiêu, nhiệm vụ, thiết kế kỹ thuật, nội dung, khối lượng công việc các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài khoa học công nghệ;

g) Chủ trì tổ chức công tác nghiệm thu cấp cở sở các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch được giao hàng năm;

h) Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao; kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị thuộc Liên đoàn.

3. Công tác đầu tư xây dựng: Phối hợp xây dựng và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản. Quản lý, lưu trữ hồ sơ sau quyết toán dự án hoàn thành.

4. Công tác tài chính, kế toán:

a) Tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; thực hiện công tác tài chính, kế toán của cơ quan Liên đoàn;

b) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện chế độ tài chính, kế toán theo quy định hiện hành;

c) Thực hiện việc kiểm tra xét duyệt, thẩm định báo cáo tài chính năm. Trình Liên đoàn trưởng phê duyệt báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn theo quy định;

5. Công tác thống kê: Chủ trì công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện công tác thống kê, báo cáo của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

6. Quản lý tài sản của Nhà nước của Liên đoàn:

a) Xây dựng danh mục, dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản hàng năm của Liên đoàn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề xuất phương án quản lý, mua sắm, xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý) của Liên đoàn theo quy định hiện hành;

c) Hướng dẫn, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và kết quả kiểm kê tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật. Quản lý hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao.

7. Tham gia xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm thuộc lĩnh vực tài nguyên nước.

8. Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Liên đoàn.

9. Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn trình Liên đoàn trưởng ban hành.

10. Chủ trì tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác kế hoạch - tài chính kế toán của Liên đoàn.

11. Phối hợp với các đơn vị liên quan, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phụ trách kế toán trong các đơn vị trực thuộc thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn

12. Thực hiện việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụđược giao và điều hành mọi hoạt động của phòng.

b) Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Nhân viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo phòng phân công.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg