Các phòng chức năng

Sun11192017

Last update07:50:59 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng

Phòng điều tra tài nguyên nước dưới đất

 • PDF

NDDVị trí và chức năng: Phòng Điều tra tài nguyên nước dưới đất là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng tổ chức thực hiện công tác điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

 

Phòng điều tra tài nguyên nước mặt

 • PDF

NMVị trí chức năng: Phòng Điều tra tài nguyên nước mặt là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu  giúp Liên đoàn trưởng tổ chức thực hiện công tác điều tra, đánh giá, bảo vệ tài nguyên nước mặt trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

Phòng quan trắc tài nguyên nước

 • PDF

QTVị trí và chức năng: Phòng Quan trắc tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng quản lý hệ thống các công trình quan trắc quốc gia và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc thường xuyên về lĩnh vực tài nguyên nước theo phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

 

Phòng quy hoạch tài nguyên nước

 • PDF

QHVị trí chức năng: Phòng Quy hoạch tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng tổ chức thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước trong phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

 

 

 

 

 

Phòng Tài chính - Kế Toán

 • PDF
TC KTVị trí và chức năng: Phòng Tài chính - Kế toán là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng tham mưu, giúp Liên đoàn trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý về tài chính kế toán, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích các hoạt động kinh tế, kiểm soát tài chính kế toán tại Liên đoàn. Quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác do Liên đoàn huy động.

Báo cáo tình hình thực hiện khối lượng giá trị các bước đề án; dự án; đề tài và sản xuất khác định kỳ theo chế độ quy định.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg