Sat02222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các đơn vị trực thuộc Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc

Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc

a thong

Phó Đoàn trưởng PT
KS. Nguyễn Đình Thông
DĐ: 0912.919.990

DoanTNNDB

Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc
Trụ sở: Số 216 Nguyễn Trãi 2, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh,
tỉnh Hải Dương ĐT: 0320.3.882.331

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐÔNG BẮC

I. Vị trí và chức năng

Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng thực hiện các hoạt động quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh: Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật

Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại tỉnh Hải Dương.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Liên đoàn trưởng chương trình, kế hoạch hằng năm về công tác quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước theo chức năng của Đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Lập quy hoạch tài nguyên nước:

a) Tham gia thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước theo phân công của Liên đoàn trưởng;

b) Thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước liên tỉnh theo phân công của Liên đoàn trưởng.

3. Thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn hoạt động và theo phân công của Liên đoàn trưởng:

a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, bao gồm: lập bản đồ đặc trưng lưu vực sông, bản đồ đặc trưng các sông, suối, hồ, đầm, phá; bản đồ địa chất thủy văn; bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước, các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước; đánh giá, phân loại số lượng và chất lượng các nguồn nước; tìm kiếm các nguồn nước dưới đất; xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, các khu vực dự trữ nước; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

b) Định kỳ kiểm kê tài nguyên nước và thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nước hàng năm;

c) Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, chất thải khác vào nguồn nước;

4. Thực hiện các hoạt động phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên nước: Điều tra, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; bảo vệ nguồn sinh thủy, miền cấp, các khu vực lấy nước, đảm bảo lưu thông dòng chảy; xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước; đánh giá khả năng tự bảo vệ các nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước và các tác hại do nước gây ra; xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

5. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

6. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

7. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ bao gồm: Quy hoạch, điều tra, đánh giá, tìm kiếm thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc và dự báo tài nguyên nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản; khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật; điều tra xả thải; phân tích, thí nghiệm các loại mẫu nước, đất và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản theo sự phân cấp quản lý của Liên đoàn.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, số người làm việc theo chức danh nghề nghiệp; quản lý viên chức, người lao động thuộc Đoàn theo sự phân công của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật.

10. Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao.

 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Liên đoàn trưởng.

III. Lãnh đạo đoàn

1. Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc có Đoàn trưởng và không quá 02 Phó Đoàn trưởng.

2. Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Văn phòng Liên đoàn.

 

3. Phó Đoàn trưởng giúp việc Đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp

2. Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch

 

Các tổ sản xuất trực thuộc Đoàn do Đoàn trưởng thành lập tuỳ theo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

1. Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng thực hiện các hoạt động quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh: Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại tỉnh Hải Dương.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg