Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc

Sun11192017

Last update07:50:59 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các đơn vị trực thuộc Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc

Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc

      truong 

Phó Đoàn trưởng phụ trách:
ThS. Nguyễn Xuân Trường
DĐ: 0942.044.088
Email:
 
 

d63

Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc
Trụ sở: xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội ;
ĐT: 04.3.8.168.943; Fax: 04.3.5.211.616

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC TÂY BẮC

            I. Vị trí và chức năng

Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng thực hiện các hoạt động quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước, quan trắc tài nguyên nước trên phạm vi lãnh thổ các tỉnh; Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

            II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lập kế hoạch hàng năm trình Liên đoàn trưởng về công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước theo chức năng của Đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện các dự án, đề án lập quy hoạch, điều tra đánh giá thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước; đề xuất các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

3. Thực hiện điều tra đánh giá cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước:

 a) Điều tra đánh giá tài nguyên nước gồm có:

 Lâp bản đồ đặc trưng lưu vực sông, suối, hồ, đầm, phá; bản đồ địa chất thủy văn; bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước, các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước; đánh giá, phân loại số lượng và chất lượng nguồn nước; tình hình ô nhiễm, suy thoái cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước và tác hại do nước gây ra; xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; dòng chảy tối thiểu trong sông, ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước, khu vực cần cấm hoặc hạn chế khai thác nước; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

b) Kiểm kê tài nguyên nước;

c) Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng, tài nguyên nước, xả nước thải, khí thải, chất thải khác vào nguồn nước;

d) Thực hiện xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước; đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước;

4. Quản lý và vận hành hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước, thu thập các thông tin dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ cho việc cảnh báo và dự báo tài nguyên nước.

5. Ứng dụng, triển khai công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; phục hồi nguồn nước ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt.

6. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng,nước khoáng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến tài nguyên nước.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về quy hoạch, điều tra, đánh giá, khai thác sử dụng, quan trắc, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước; xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước; phân tích, đánh giá chất lượng nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản; khảo sát địa vật lý, địa chất công trình, địa kỹ thuật; đo đạc bản đồ; điều tra xả thải và đánh giá tác động môi trường; các dịch vụ về tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát trong các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, địa chất khoáng sản, địa chất công trình, đo đạc bản đồ và các dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản theo sự phân cấp quản lý của Liên đoàn.

9.  Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Liên đoàn.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, số người làm việc theo chức danh nghề nghiệp; quản lý viên chức, người lao động thuộc Đoàn theo sự phân công của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật.

11. Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao .

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

            III. Lãnh đạo Đoàn

1. Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc có Đoàn trưởng và 01 Phó đoàn trưởng.

2. Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Đoàn; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Đoàn.

3. Phó Đoàn trưởng giúp việc Đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

            IV. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp.

2. Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.

Các tổ sản xuất trực thuộc Đoàn do Đoàn trưởng thành lập tuỳ theo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg