VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA LIÊN ĐOÀN

NWATER

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cóchức năng lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (gọi tắt là các tỉnh miền Bắc); thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

2. Liên đoànQuy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trung hạn và hàng năm về công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước theo chức năng của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Lập quy hoạch tài nguyên nước:

a) Tham gia thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước;

b) Thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước liên tỉnhtheo phân công của Tổng Giám đốc.

3. Thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nướctrên địa bàn các tỉnh miền Bắc và theo phân công của Tổng Giám đốc:

a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, bao gồm: Lập bản đồ đặc trưng lưu vực sông, bản đồ đặc trưng các sông, suối, hồ, đầm, phá; bản đồ địa chất thủy văn; bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước, các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước; đánh giá, phân loại số lượng và chất lượng các nguồn nước; tìm kiếm các nguồn nước dưới đất; xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, các khu vực dự trữ nước; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

b) Định kỳ kiểm kê tài nguyên nước và thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nước hàng năm;

c)Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, chất thải khác vào nguồn nước.

4. Quản lý và vận hành mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước; duy tu bảo dưỡng công trình và thiết bị quan trắc; đo đạc thu thập, chỉnh lý số liệu quan trắc; xây dựng, cập nhật dữ liệu quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh miền Bắc.

5. Thực hiện các hoạt động phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên nước: Điều tra, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; bảo vệ nguồn sinh thủy, miền cấp, các khu vực lấy nước, đảm bảo lưu thông dòng chảy; xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước; đánh giá khả năng tự bảo vệ các nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước và các tác hại do nước gây ra; xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

6. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

7. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

8. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, bao gồm: Quy hoạch, điều tra, đánh giá, tìm kiếm thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc và dự báo tài nguyên nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản; khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật;điều tra xả thải; phân tích, thí nghiệm các loại mẫu nước, đất và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về quy hoạch, điều tra, đánh giá và quan trắc tài nguyên nướctheo phân công của Tổng Giám đốc.

10. Tham gia đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ quy hoạch, điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

11. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

12. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm.

14. Quản lý về tổ chức, bộ máy,vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân cấp của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoànQuy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Văn phòng Trung tâm.

3. Phó Liên đoàn trưởng giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Quy hoạch tài nguyên nước.

4. Phòng Điều tra tài nguyên nước.

5. Phòng Phân tích thí nghiệm.

6. Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc (trụ sở tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

7. Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc (trụ sở tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

8. Đoàn tài nguyên nước Đồng bằng Bắc Bộ (trụ sở tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội).

9. Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ (trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

10. Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Bộ (trụ sở tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

11. Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Trung Bộ (trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Các đơn vị quy định từ khoản 6 đến khoản 11 Điều này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 298/QĐ-TNNQG ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

2. Chánh Văn phòng Trung tâm, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Trưởng các Ban và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin xem nhiều nhất

  • Phổ biến nhất
  • Mới nhất
  • Thứ tự

Ban lãnh đạo qua các ...

Lãnh đạo Liên đoàn qua các thời kỳ ...

Giới thiệu Liên đoàn ...

Ban Lãnh đạo Liên đoàn Quy hoạch ...

Chức năng và nhiệm vụ ...

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra ...

Lịch sử hình thành và ...

    Liên đoàn Quy ...

Địa bàn hoạt động của ...

Sơ đồ hoạt động của Liên đoàn Quy ...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cầu tổ chức Liên đoàn

Hồ sơ năng lực

Tên giao dịch: Liên đoàn Quy hoạch ...

Giới thiệu Liên đoàn ...

Ban Lãnh đạo Liên đoàn Quy hoạch ...

Phòng Điều tra tài ...

Phòng Điều tra tài nguyên nước ...

Phòng Quy hoạch tài ...

Phòng Quy hoạch tài nguyên nước là ...

Phòng Kế hoạch - Tài ...

Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ ...

Ban lãnh đạo qua các ...

Lãnh đạo Liên đoàn qua các thời kỳ ...

Địa bàn hoạt động của ...

Sơ đồ hoạt động của Liên đoàn Quy ...

Giới thiệu Liên đoàn ...

Ban Lãnh đạo Liên đoàn Quy hoạch ...

Văn phòng

Văn phòng là tổ chức trực thuộc ...

Đoàn tài nguyên nước ...

Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc là ...

Hồ sơ năng lực

Tên giao dịch: Liên đoàn Quy hoạch ...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cầu tổ chức Liên đoàn

Tin tức đơn vị

Liên đoàn tổ chức thành ...

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộLiên đoàn Quy ...

Tiếp tục tăng cường ...

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Liên đoàn Quy hoạch và ...

Đại hội Đảng bộ Liên ...

Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/ĐU ngày 18 tháng 11 ...

Ký kết biên bản ghi nhớ ...

Thực hiện kế hoạch mở rộng hợp tác, giao lưu của ...

Thi đua chào mừng Đại ...

Được sự quan tâm sâu sắc của Bộ Tài nguyên và Môi ...

Gặp mặt chia tay cán bộ ...

Trân trọng quá khứ và ghi nhận công lao của lớp ...

Who's Online

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

8646794
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
788
9260
29915
509506
183758
77986
8646794

Địa chỉ IP: 34.201.18.139
Giờ: 2020-10-30 02:58:28

Liên hệ

  • Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • DT: 024.38.362.947 Fax: 024.37.560.035