Bài viết

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Liên đoàn qua các thời kỳ

LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN HIỆN NAY

LDT7

Đ/c: Nguyễn Chí Nghĩa
Liên đoàn trưởng
ĐT Cơ quan:0243.5873.851
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ALinh

Đ/c: Nguyễn Đỗ Lĩnh
Phó Liên đoàn trưởng
ĐT Cơ quan:0243.7543.060
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
              

Mr Thuan

 Đ/c: Luyện Đức Thuận
Phó Liên đoàn trưởng
ĐT Cơ quan: 0243.7544.861
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO
LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TNNMB ngày 06/11/2019 của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc)
1. Liên đoàn trưởng Nguyễn Chí Nghĩa
a) Lãnh đạo, quản lý chung toàn bộ hoạt động của Liên đoàn. Là thủ trưởng Cơ quan Liên đoàn.
b) Phụ trách, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bảo vệ chính trị nội bộ và đầu tư xây dựng cơ bản.
c) Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác Điều tra, Quy hoạch tài nguyên nước của Liên đoàn.
d) Chủ tịch các Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu các Đề án, Dự án, Nhiệm vụ, Báo cáo Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; Đề tài Khoa học và Công nghệ; Dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Chủ tịch các Hội đồng lương; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng tuyển dụng của Liên đoàn; trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực hợp tác quốc tế.
đ) Tham gia các Ban chỉ đạo của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (TNNQG) theo phân công của Tổng Giám đốc Trung tâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Trung tâm phân công.
- Chịu trách nhiệm chính trước Tổng Giám đốc Trung tâm và pháp luật về những lĩnh vực và nội dung trực tiếp chỉ đạo, phụ trách; liên đới chịu trách nhiệm về những vấn đề thuộc lĩnh vực của các Phó Liên đoàn trưởng trực tiếp phụ trách.
e) Thẩm quyền ký văn bản:
- Ký các văn bản trình Lãnh đạo Trung tâm TNNQG và các cơ quan ngoài Trung tâm (Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Liên đoàn và do Tổng Giám đốc Trung tâm phân công).
- Ký các văn bản của Liên đoàn thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, phụ trách hoặc các lĩnh vực do các Phó Liên đoàn trưởng phụ trách nhưng đi công tác vắng.
- Ký chủ tài khoản theo quy định của pháp luật.
g) Phụ trách các Đoàn: Đoàn quan trắc tài nguyên nước Bắc Bộ; Đoàn quan trắc tài nguyên nước Bắc Trung Bộ và Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ.
- Sinh hoạt chính quyền tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.
2. Phó Liên đoàn trưởng Nguyễn Đỗ Lĩnh
a) Tham gia quản lý điều hành hoạt động Liên đoàn theo phân công của Liên đoàn trưởng.
b) Phối hợp chỉ đạo công tác tài chính, đầu tư.
c) Giúp Liên đoàn trưởng phụ trách các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Kế hoạch; Thiết bị và an toàn lao động.
- Phó Chủ tịch Dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng - đào tạo và Hội đồng lương.
- Phụ trách tập huấn, nâng cao năng lực chuyên viên mảng kế hoạch – tài chính.
d) Chỉ đạo công tác hành chính, quản trị, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị.
đ) Phụ trách công tác đấu thầu.
e) Phụ trách công tác cải cách hành chính của Liên đoàn.
g) Phối hợp kiểm soát tiến độ sản xuất, cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để chỉ đạo thực hiện.
h) Ký thay chủ tài khoản giao dịch tại kho bạc và ngân hàng theo ủy quyền.
i) Ký thay Liên đoàn trưởng các văn bản của Liên đoàn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
j) Ký các văn bản trình Lãnh đạo Trung tâm TNNQG hoặc các cơ quan ngoài Liên đoàn khi được Liên đoàn trưởng ủy quyền.
k) Thực hiện các công việc khác khi Liên đoàn trưởng phân công, ủy quyền.
l) Chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc tham gia thực hiện.
g) Phụ trách Đoàn: Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc.
- Sinh hoạt chính quyền tại Văn phòng.
3. Phó Liên đoàn trưởng Luyện Đức Thuận
a) Tham gia quản lý điều hành hoạt động Liên đoàn theo phân công của Liên đoàn trưởng.
b) Giúp Liên đoàn trưởng Phụ trách các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Kỹ thuật và Khoa học công nghệ.
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch; Điều tra và Quan trắc tài nguyên nước;
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ tài nguyên nước.
c) Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu các Đề án, Dự án, Nhiệm vụ, Báo cáo Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; Đề tài Khoa học và Công nghệ.
d) Chủ trì kiểm soát tiến độ sản xuất, cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để chỉ đạo thực hiện.
đ) Chủ trì nhiệm vụ đào tạo, tập huấn các lĩnh vực được phân công.
e) Chỉ đạo mở rộng thị trường dịch vụ tài nguyên nước; công tác sản xuất, tư vấn và dịch vụ.
g) Ký thay Liên đoàn trưởng các văn bản của Liên đoàn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
h) Ký các văn bản trình Lãnh đạo Trung tâm TNNQG hoặc các cơ quan ngoài Liên đoàn khi được Liên đoàn trưởng ủy quyền.
i) Thực hiện các công việc khác khi Liên đoàn trưởng phân công, ủy quyền.
j) Chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc tham gia thực hiện.
k) Phụ trách các Đoàn: Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc; Đoàn tài nguyên nước đồng bằng Bắc Bộ.
- Sinh hoạt chính quyền tại Phòng Quy hoạch tài nguyên nước.

Cơ cầu tổ chức Liên đoàn

Sơ đồ hoạt động của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Liên hệ

  • Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • DT: 024.38.362.947 Fax: 024.37.560.035